sputnikVề đại sứ quán

 

Foto Embassy

Đại sứ quán Liên bang Nga tại CHXHCN Việt Nam
Địa chỉ: Số 191 Đường La Thành, Hà Nội, mã bưu chính 10298
Điện thoại: (+84 24) 383-369-91, (+84 24) 383-369-92
E-mail: rusemb.vietnam@mid.ru
Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền: Konstantin V. Vnukov
Tham tán Công sứ: Vadim V. Bublikov

Ban báo chí: ruvn.press@gmail.com

Phòng lãnh sự Đại sứ quán
Địa chỉ: Số 191 Đường La Thành, Hà Nội, mã bưu chính 10298                           Đặt lịch hẹn điện tử thị thực: http://hanoi.kdmid.ru/
Điện thoại: (+84 24) 383-369-96
Fax: (+84 24) 383-369-96
E-mail: kons_hanoi@inbox.ru
Trưởng phòng: Alexey V. Falunin

Cơ quan Tuỳ viên quốc phòng thuộc Đại sứ quán
Liên bang Nga tại CHXHCN Việt Nam

Địa chỉ: Số 191 Đường La Thành, Hà Nội, mã bưu chính 10298
Điện thoại: (+84 24) 383-369-91/92
Fax: (+84 24) 383-369-95
E-mail: hanoi-mil@mid
Tùy viên quốc phòng: Ðại tá Hải quân Roman V. Boytsov