sputnik 

Tổng lãnh sự quán Nga tại thành phố Đà Nẵng

Địa chỉ: Số 22 Phố Trần Phú, Đà Nẵng

Điện thoai: + 84 236 382-23-80

Fax: +84 236 381-85-27

E-mail: rusconsdanang@mid.ru

Tổng lãnh sự: Andrey P. Brovarets

www.rusconsdanang.mid.ru


 

Tổng lãnh sự quán Nga tại thành phố Hồ Chí Minh

Địa chỉ: Số 40 Phố Bà Huyện Thanh Quan, Quận 3, Hồ Chí Minh

Điện thoai: + 84 2839 30-39-36

Fax: +84 2839 30-39-37

E-mail: cgrushcm@yandex.ru

Tổng lãnh sự: Aleksey V. Popov

www.rusconshcm.mid.ru